E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 - 2570)     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมินที่ 1/2566      
 
 


โครงการ “ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...

มอบบ้านกาชาดโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จังหวัดสระแก้วประจำปี 2565 ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนตำบล...


โครงการ “ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...

มอบบ้านกาชาดโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จังหวัดสระแก้วประจำปี 2565 ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานส่วนตำบล...

มอบถุงยังชีพให้ประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสถานณการณ์น้ำท่วม...

ประชุมพนักงานประจำเดือน กันยายน 2565...

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2...

โครงการแข่งขันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 ...
 
 
27 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคค...
23 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ...
23 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ...
21 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเ...
16 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วน...
19 ก.ย. 2565 เผยแพร่สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (กลุ่มคริสต์) ห...
19 ก.ย. 2565 เผยแพร่สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนางสนอ...
19 ก.ย. 2565 เผยแพร่สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (กลุ่มหนองสามข...
19 ก.ย. 2565 เผยแพร่สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านลุงส...
19 ก.ย. 2565 เผยแพร่สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยตาตู้) หมู่...
8 ก.ย. 2565 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนว...
2 ก.ย. 2565 ราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 28 
30 ส.ค. 2565 ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนว...
8 ส.ค. 2565 ราคากลางวางท่อระบายน้ำและลงลูกรัง (กลุ่มฝายตาบุญ) หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะท...
4 ส.ค. 2565 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (กลุ่มนาล้อม) หมู่ท...
Loading...
 
 
ประกาศ​ เรื่อง​ สุจริต​ โปร่งใส​ อบต.หนองหว้าใสสะอาด​ 2565​ (No.Gift.​ Policy)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประกาศ เจตจำนง
โครงการฝึกทบทวน อปพร.หนองหว้า

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3617603 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน