E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งและประกาศต่างๆ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2564    ประกาศกำหนดจำนวนแผ่นประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. 8
  8 ต.ค. 2564    ประกาศกำหนดสถานที่ปิดแผ่นประกาศและติดตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. 3
  7 ต.ค. 2564    ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 3
  7 ต.ค. 2564    เอกสารประชาสัมพันธ์ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3
  7 ต.ค. 2564    หนังสือ ขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1
  7 ต.ค. 2564    หนังสือ ขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1
  6 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 6
  6 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 8
  6 ต.ค. 2564    ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.4/1) 6
  6 ต.ค. 2564    ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ. 4/1) 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357096 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน