วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นนม) ยู เอช ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
อาหารเสริม (นนม) ยู เอช ที ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนสิงหาคม
27  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ให้กับโรงเรียนบ้านซับมะนาว ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง