วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า - หมู่ที่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 75 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง