วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือนตุลาคม
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไปคลองมิตรสัมพันธ์) หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไปหนองข่า) หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะทะ โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาสำพุง โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 16) โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลุ่มบ้านน้อย,สายกลุ่มสีทอง) หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลุ่มบ้านนายสมาน,สายกลุ่มบ้านนายสมัย-นายที) หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วรอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วรอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง