E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2564    คู่มือการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 25
  3 ธ.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 19
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (กองช่าง) 22
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (กองคลังและกองการศึกษาฯ) 18
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (กองสวัสดิการฯ) 19
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (สำนักปลัด.1) 21
  1 ต.ค. 2561    คู่มือในการปฏิบัติงานสารบัญ 22
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น 20
  1 ต.ค. 2561    ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 20

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357080 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน