E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศอื่นๆ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12
  9 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 12
  28 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 10
  1 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง สัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหาร่สวนตำบลหนองหว้า 24
  26 ม.ค. 2566    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก/2566 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 54
  3 พ.ย. 2565    ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 32
  1 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10
  25 ต.ค. 2565    ประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยที่4/65 49
  10 ต.ค. 2565    ประกาศจังหวัดสระแก้ว 59
  3 ต.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989822 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน