E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 18 ส.ค. 2566

เยี่ยมบ้านปันสุข ปี 2566

(ผู้อ่าน 17 คน)

วันที่ 9 ส.ค. 2566

โครงการธรรมะสัญจรช่วงเข้าพรรษา

(ผู้อ่าน 4 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด

(ผู้อ่าน 27 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2566

โครงการ ”ปั่นเยี่ยมบ้าน ปันสุข”

(ผู้อ่าน 54 คน)

วันที่ 30 พ.ค. 2566

โครงการจิตอาสาพระราชทาน

(ผู้อ่าน 20 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2566

ประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2566

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 3 เม.ย. 2566

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช)

(ผู้อ่าน 28 คน)

วันที่ 1 เม.ย. 2566

โครงการ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ทำบุญตักบาตรสำนักงาน

(ผู้อ่าน 52 คน)

วันที่ 21 ธ.ค. 2565

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอเซ็นต์

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 8 พ.ย. 2565

งานสืบสานปรัเพณีลอยกระทง ปี65

(ผู้อ่าน 73 คน)

วันที่ 4 ต.ค. 2565

ประชุมพนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2565

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 2 ก.ย. 2565

ประชุมพนักงานประจำเดือน กันยายน 2565

(ผู้อ่าน 82 คน)

วันที่ 16 ส.ค. 2565

ประชุมสภาสมัย สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 1 ส.ค. 2565

รับมอบอุปกรณ์ในการทอผ้าไทย

(ผู้อ่าน 12 คน)

วันที่ 14 มิ.ย. 2565

สำรวจโรงฆ่าสัตว์ โค - กระบือ

(ผู้อ่าน 96 คน)

วันที่ 30 พ.ค. 2565

โครงการจักสานตระกร้าและทำไม้กวาด

(ผู้อ่าน 102 คน)

วันที่ 23 พ.ค. 2565

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ ปี65

(ผู้อ่าน 163 คน)

วันที่ 3 พ.ค. 2565

โครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

(ผู้อ่าน 129 คน)

วันที่ 1 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์สินค้า์ OTOP

(ผู้อ่าน 10 คน)

วันที่ 22 มี.ค. 2565

ประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2565

(ผู้อ่าน 154 คน)

วันที่ 21 มี.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

(ผู้อ่าน 176 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2565

โครงการหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร

(ผู้อ่าน 194 คน)

วันที่ 31 ม.ค. 2565

การรับ-ส่งคนพิการเดินทางไปโรงพยาบาล

(ผู้อ่าน 16 คน)

วันที่ 29 พ.ย. 2564

รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง

(ผู้อ่าน 199 คน)

วันที่ 20 ต.ค. 2564

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

(ผู้อ่าน 262 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2564

ปลัดจังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน 10 บาท 10 หลัง

(ผู้อ่าน 249 คน)

วันที่ 30 ก.ค. 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ

(ผู้อ่าน 263 คน)

วันที่ 28 เม.ย. 2564

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-2019

(ผู้อ่าน 265 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2564

จังหวัดสระอาด 5ส. big cleaning day

(ผู้อ่าน 381 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2564

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

(ผู้อ่าน 284 คน)

วันที่ 26 ก.พ. 2564

โครงการฝึกอาชีพการถักเปลนอน

(ผู้อ่าน 148 คน)

วันที่ 17 ก.พ. 2564

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ม.23 บ้านท่านา

(ผู้อ่าน 285 คน)

วันที่ 1 ม.ค. 2564

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ม.8 บ้านเขาดิน

(ผู้อ่าน 350 คน)

วันที่ 2 พ.ย. 2563

กิจกรรมวันอนุรักษ์ต้นไม้ เขาไก่ฟ้า

(ผู้อ่าน 312 คน)

วันที่ 2 ต.ค. 2563

โครงการส่งเสริมศูนย์ช่างประจำชุมชน

(ผู้อ่าน 328 คน)

วันที่ 11 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้พิการ

(ผู้อ่าน 334 คน)

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกนำ้ยุงลาย

(ผู้อ่าน 393 คน)

วันที่ 24 เม.ย. 2563

โครงการแจกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

(ผู้อ่าน 330 คน)

วันที่ 11 มี.ค. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

(ผู้อ่าน 385 คน)

วันที่ 9 มี.ค. 2563

ตรวจเยี่ยมบ้านพักผู้พิการ

(ผู้อ่าน 311 คน)

วันที่ 20 ม.ค. 2563

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

(ผู้อ่าน 447 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2563

กีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์

(ผู้อ่าน 276 คน)

วันที่ 3 ม.ค. 2563

วัฒนธรรมองค์กร

(ผู้อ่าน 490 คน)

วันที่ 23 ต.ค. 2562

กิจกรรมวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562

(ผู้อ่าน 440 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2562

ส่งเสริมอาชีพการทำนำ้อ้อย

(ผู้อ่าน 321 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2562

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

(ผู้อ่าน 308 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2562

ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร

(ผู้อ่าน 313 คน)

วันที่ 20 ก.ย. 2562

โครงการฝึกอบรมการจับจีบผ้า

(ผู้อ่าน 313 คน)

วันที่ 3 ก.ย. 2562

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

(ผู้อ่าน 375 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2562

โครงการพัฒนาทักษะสมอง (EF Executive Functions)

(ผู้อ่าน 292 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2562

โครงการรักษ์นำ้ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

(ผู้อ่าน 429 คน)

วันที่ 9 ส.ค. 2562

โครงการรู้ไว้ไม่จม

(ผู้อ่าน 345 คน)

วันที่ 8 ส.ค. 2562

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมนำ้

(ผู้อ่าน 455 คน)

วันที่ 19 เม.ย. 2562

งานคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบ

(ผู้อ่าน 445 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

(ผู้อ่าน 467 คน)

วันที่ 26 ก.พ. 2562

โครงการคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา

(ผู้อ่าน 513 คน)

วันที่ 11 ก.พ. 2562

งานกาชาด จ.สระแก้ว 2562

(ผู้อ่าน 430 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2562

กีฬาสิงห์เขาฉกรรจ์สัมพันธ์ 62

(ผู้อ่าน 681 คน)

วันที่ 25 ธ.ค. 2561

กิจกรรมเดินรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของ

(ผู้อ่าน 524 คน)

วันที่ 5 ธ.ค. 2561

งานพิธีงานวันที่ 5 ธันวาคม 2561

(ผู้อ่าน 435 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2561

อำเภอยิ้ม หมู่15 บ้านคลองมิตรสัมพันธ์

(ผู้อ่าน 629 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2561

การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

(ผู้อ่าน 528 คน)

วันที่ 13 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันที่ 13 ต.ค.61

(ผู้อ่าน 463 คน)

วันที่ 10 ต.ค. 2561

กิจกรรมคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบ

(ผู้อ่าน 474 คน)

วันที่ 8 ต.ค. 2561

การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

(ผู้อ่าน 956 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2561

บอร์ดประชาสัมพันธ์

(ผู้อ่าน 638 คน)

วันที่ 22 ส.ค. 2561

อำเภอยิ้ม 22 ส.ค. 61

(ผู้อ่าน 452 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2561

อบรมจริยธรรม ณ วัดวังสีทอง

(ผู้อ่าน 338 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 488 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

ศึกษาดูงาน 61

(ผู้อ่าน 550 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กิจกรรมกีฬาอบต.

(ผู้อ่าน 513 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กีฬาสัมพันธ์ข้าราชการ

(ผู้อ่าน 534 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสพภัย

(ผู้อ่าน 520 คน)

วันที่ 3 ส.ค. 2561

ตรวจโครงการต่างๆ

(ผู้อ่าน 482 คน)

วันที่ 25 พ.ค. 2561

ประชุมสภาท้องถิ่น ระดับตำบล

(ผู้อ่าน 365 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2561

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี อบต.หนองหว้า

(ผู้อ่าน 446 คน)

No results found

เลื่อนลง