E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 สภา อบต.

 

นายศักดิ์ชัย    จงปลูกกลาง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอดุลย์    ทวยจัด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางชีวรรณ์  แก่นจันทร์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมบัติ สุบุผา นายวุฒิชัย โพงน้อย นายสวย คณาโจทย์ นางกงทอง   ศรีนอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

 
นายจรูญ ขอร่วมกลาง ว่าง นายสวิน    แสนดงแคน นายอำนวย     บุญกลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
นายบุตรดา  สีคำเวียง นายเจริญ  หนูโพนทัน นางสาริณี    สุจริต นายสำเริง    เกือบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
นายทองใส    คำพุฒิ นางสาวมณฑา  แง้นกลางดิน นายพิเชษฐ    จงกลาง นายสี     ขำโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
 นายศักดิ์ชัย  จงปลูกกลาง นายมังกร    สมสันเทียะ นายสังเวียน    แสนพินิจ นางชีวรรณ์     แก่นจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
   
นายอภิชาติ  ท่านาเวช ว่าง นายบุญมี    มาน้อย ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12
 
นายเฉลิมศักดิ์    จำปะวะตะ นายเสมียน    บุญกลัด ว่าง นายไพรทูล  เลห์กล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 14
นายสุชาติ   หอมจันทร์ นางเกษร  อยู่สุข นายอ่ำ  นวลมะลัง นายสำลี  ตาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 16
นายสุทธิวรรณ  พูนสิทธิ์ นายไพรินทร์  ย่อมมี นายคำปัน วิจิตศรี นายวิชัย  แก้วเก็ดคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 18
 
นายทองคำ  แป้นประโคน ว่าง นายจรูญ  สว่างภพ นายบุญกิ่ง  อินสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 20
 
นางสาวชุติกาญน์  จงปลูกกลาง ว่าง นายฉัตรชัย  ฆ้องเล็ก นายประดิษฐ  จิระเนตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 21 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 22
นายอดุลย์  ทวยจัด นายอรุณ  ทวยจัด นายไปล่  เกลี้ยงสุวรรณ นายสี  เจือทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 23 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 24
นายสมสัน  แก้วหิน นายประเทือง  แว่นศิลา นายสังเกต  ผิวผ่อง นางโสภี  เหวขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 25 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 26
 
นายวันชัย  จงปลูกกลาง ว่าง นายบุญทัน  ไก่แก้ว นายภัทรพล   ฤทธิเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 27 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 28
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312696 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน