E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
           

 


 

 
  นายกฤตปาณัสม์  โคตรสงคราม  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

081-945-8536

 
   
  นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญณะอินทร์  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 

 
081-7617378
นางจุฬาลักษณ์    ผาทอง นางสาวทิวาลัย ภะโว นายจำรูญ เขียวนาค
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
091-7360288 086-3664596 081-8628542
 
นางสาวชนกานต์ พุฒนอก   นางสาวจิรภัทร ทวยจัด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

061-4042040

089-8311614  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3960859 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน