E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ม.บูรพา) 4
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 2565 รอบ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) 42
  12 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 96
  12 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำ พ.ศ. 2565 94
  25 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 105
  10 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 95
  1 ก.พ. 2565    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 101
  28 ม.ค. 2565    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 87
  28 ม.ค. 2565    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3939819 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน