E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2564    ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 7
  7 ต.ค. 2564    เอกสารประชาสัมพันธ์ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. 4
  7 ต.ค. 2564    ขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 4
  7 ต.ค. 2564    หนังสือ ขอแจ้งหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3
  6 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 11
  6 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 10
  6 ต.ค. 2564    ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.4/1) 10
  6 ต.ค. 2564    ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ. 4/1) 10
  6 ต.ค. 2564    หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ. 4/2) 9
  6 ต.ค. 2564    หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ. 4/2) 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 357102 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน