E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ระเบียบกฏหมาย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 พ.ย. 2565    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 30
  10 พ.ย. 2565    พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 29
  3 พ.ย. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าวื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 34
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 112
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2563. 116
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ-อปท.-พ.ศ.-2562 116
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2564 118
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 116
  3 ม.ค. 2565    พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 129
  3 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 134

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3939836 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน