E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No GiFt Policy) 45
  11 ก.พ. 2565    ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 41
  2 ก.พ. 2565    ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กรขององค์การส่วนตำบลหนองหว้า 80
  2 ก.พ. 2565    เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 72
  2 ก.พ. 2565    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 126
  2 ก.พ. 2565    มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 75
  2 ก.พ. 2565    มาตรการการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 67
  2 ก.พ. 2565    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต. 84
  2 ก.พ. 2565    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 68
  2 ก.พ. 2565    มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3520120 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน