E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2566    การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 55
  19 ม.ค. 2566    แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 40
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า (Personal Data Protection Policy) 48
  3 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดใช้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 107
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 86
  6 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง มาตรฐานและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 91
  6 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 92
  6 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 92
  6 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 93
  6 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล 86

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029927 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน