E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2566    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 29
  21 เม.ย. 2566    การรายงานผลตามนโยบาย no gift policy จาการปฏิบัตหน้าที่ 5
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 48
  23 ธ.ค. 2565    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 59
  21 ต.ค. 2565    รานงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ ณ จุดบริการ 36
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 43
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ม.บูรพา) 58
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 2565 รอบ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) 104
  30 ก.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 38
  30 ก.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029967 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน