E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง                                                                                                                                                                              

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ บ้านธารนพเก้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ติดกับถนนสายเขาฉกรรจ์ - ซับสมบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ 14 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว 38 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 305.4 ตารางกิโลเมตร (190,875)ไร่                                                                                                      

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นต้นไป     

1.2 อาณาเขต

       ทิศเหนือ                           ติดตำบลสระขวัญ              อำเภอเมือง

       ทิศใต้                               ติดตำบลพระเพลิง             อำเภอเขาฉกรรจ์

       ทิศตะวันออก                     ติดอำเภอเขาฉกรรจ์          อำเภอเขาฉกรรจ์

        ทิศตะวันตก                    ติดอำเภอท่ากระดาน         อำเภอสนามชัยเขต     จังหวัดฉะเชิงเทรา  

                                              และตำบลวังท่าช้าง           อำเภอกบินทร์บุรี         จังหวัดปราจีนบุรี                       

 

1.3 เขตการปกครอง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีหมู่บ้านภายใต้การปกครองทั้งหมดจำนวน 28 หมู่บ้าน ดังนี้

     หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ                              หมู่ที่ 2 บ้านโคกข้าวเหนียว                                                                               

     หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะทะ                                 หมู่ที่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ                                                                                

     หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า                                   หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า                                                                                

     หมู่ที่ 7 บ้านซับมะนาว                                   หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน                                                                                                

     หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์                                 หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง                                                                                              

      หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ                                  หมู่ที่ 12 บ้านคลองนางาม(เขาสัมพุง)                                                                      

     หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน                                หมู่ที 14 บ้านหนองคล้า                                                                                      

      หมู่ที่ 15 บ้านคลองมิตรสัมพันธ์                     หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ                                                                                    

      หมู่ที 17 บ้านคลองสำราญ                            หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ประเสริฐ                                                                                 

       หมู่ที่ 19 บ้านหนองแสง                                หมู่ที่ 20 บ้านวังสีทอง                                                                                            

      หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ปากดง                               หมู่ที่ 22 บ้านเกตุจำปา                                                                                          

       หมู่ที่ 23 บ้านท่านา                                       หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่                                                                                             

      หมู่ที่ 25 บ้านฝั่งคลอง                                   หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก                                                                                    

      หมู่ที่ 27 บ้านเขาน้อยสามัคคี                         หมู่ที่ 28 บ้านใหม่หนองบัวทอง            

1.4 ประชากร                               

       มีประชากรทั้งสิ้น 22,140 คน แยกเป็นชาย 11,061 คน หญิง 11,079 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 71 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อ.เขาฉกรรจ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561)                                                      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4058917 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน