E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ระเบียบกฏหมาย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2567    หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 3
  26 ม.ค. 2567    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 7
  26 ม.ค. 2567    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 8
  26 ม.ค. 2567    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 8
  16 พ.ย. 2566    ระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 17
  21 เม.ย. 2566    การรายงานผลตามนโยบาย no gift policy จาการปฏิบัตหน้าที่ 46
  10 พ.ย. 2565    ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 79
  10 พ.ย. 2565    พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 75
  3 พ.ย. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าวื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 99
  10 ม.ค. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 171

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4044519 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน