E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 รายงานการด้านเงินและบัญชี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2567    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 1
  27 ก.พ. 2567    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 4
  1 ก.พ. 2567    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 4
  4 ม.ค. 2567    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 13
  4 ธ.ค. 2566    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 11
  1 พ.ย. 2566    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 22
  4 ต.ค. 2566    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 66) 38
  3 ต.ค. 2566    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 37
  4 ก.ย. 2566    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 31
  3 ส.ค. 2566    การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 37

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4029916 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน