E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 สภา อบต.

 

 

 

 

นายสมสัน   แก้วหิน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายอภิชาติ  ท่านาเวช

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสำเริง  เกือบกลาง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวุฒิชัย  โพงน้อย    นายเสกสัน   คณาโจทย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

นายสิยชัย   บัวทอง นายอำนวย  บุญกลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4

นายวิเชียร   กันหา นายสำเริง  เกือบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6

นายสมบูรณ์  ดวงแสนโย นายสี   ขำโพธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8

นางสาววารุณี  จำไป นายชูเกียรติ   ภูจอมใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10

นายอภิชาติ  ท่านาเวช นายบุญมี  มาน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12

 

นางสำรวย  จันทวงษ์ นายไพรทูล  เลห์กล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 14

นางเกสร   อยู่สุข นายอ่ำ    นวลมะลัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 16

นายสุทธิวรรณ   พูนสิทธิ์ นางกองแพง  มะลิวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 18

นายสนอง   ดวงจรัส นางสาวแพรวา   อินสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 20

นายอนันต์   นอกพลกรัง นายประดิษฐ์   จิระเนตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 21 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 22

นายวิไล  มนัสศิลา นายไปล่   เกลี้ยงสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 23 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 24

นายสมสัน  แก้วหิน นางปิยะฉัตร  วงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 25 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 26

นายกันหา  วงศ์สุรินทร์ นายนวล   พระพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 27 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 28
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4067388 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน