E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายณัฐชา มุลา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 48 โครงการ และสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ รวมงบประมาณ 1,823,545.98 บาท