E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจจ์ รพ.สต.หนองหว้า กรรมการเหล่ากาชาดอำเภอเขาฉกรรจ์ ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองหว้า อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน เยี


วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจจ์ รพ.สต.หนองหว้า กรรมการเหล่ากาชาดอำเภอเขาฉกรรจ์ ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองหว้า อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน เยี่ยมและช่วยเหลือ กรณีที่มีข่าวปรากฏทางโซเชียล กรณีนางสาวน้ำอ้อย ขาวจตุรัส บ้านเลขที่ 237 หมู่ 8 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ โพสต์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญช่วยเด็กแรกเกิดป่วยเป็นโรคต้อหินแต่กำเนิด ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากพ่อแม่ยากจนไม่มีทุนไปรักษาที่กรุงเทพ โดยครอบครัวมีสมาชิก 7 คน (ผู้ใหญ่ 3 เด็ก 4) รายได้เฉลี่ยครอบครัวประมาณ 5000 ถึง 6000 บาท รายได้หลักมาจากบิดาและตา
ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบเงินช่วยเหลือในการเดินทางไปโรงพยาบาล จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด นมกล่อง 4 ลัง และผู้มีจิตศรัทธามอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน จำนวน 1,000 บาท
2. อำเภอเขาฉกรรจ์ มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้ พร้อมทั้งติดตามดูแล ความเป็นอยู่และสถานที่อยู่อาศัย
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 3,000 บาท
4. อบต.หนองหว้า สนับสนุนรถรับส่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า(กองทุน พชต.หนองหว้า) ในการเดินทางไปหาหมอ และเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้จาก อบต.หนองหว้า