E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.พ. 2565    ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 66
  1 มี.ค. 2564    คู่มือการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 256
  3 ธ.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 306
  1 ต.ค. 2563    คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 76
  1 ต.ค. 2563    จัดตั้งศูนย์การต่อต้านทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 54
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 240
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (กองช่าง) 248
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (กองคลังและกองการศึกษาฯ) 229
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (กองสวัสดิการฯ) 229
  6 ธ.ค. 2562    คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (สำนักปลัด.1) 245

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4080596 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน