E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ประกาศอื่นๆ

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
    รายละเอียดข่าว :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า    ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2565   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   มาตรา  54  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี 2565   มีระยะเวลา  15  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15  พฤศจิกายน  2565

    เอกสารประกอบ : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4012897 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน