วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดมหรสพและการแสดง สำหรับโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาสำหรับการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง