วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2567
28  ก.พ. 2567
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จำนวน 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถรับ - ส่ง ไปโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท ตามโครงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) Kyocera รุ่น TKSKalfa 5004i จำนวน 2 ตลับ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์บอกหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง